III MISTRZOSTW GLIWIC W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PONADPODSTAWOWYCH W ROCZNIKACH 2000-2012 ORAZ PRZEDSZKOLAKÓW ROCZNIK 2013 (i młodsi)

Zaraszamy na

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

MISTRZOSTW GLIWIC W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PONADPODSTAWOWYCH W ROCZNIKACH 2000-2012 

ORAZ PRZEDSZKOLAKÓW ROCZNIK  2013 (i młodsi)

Zakładany cel zawodów

Zawody mają służyć popularyzacji narciarstwa alpejskiego wśród uczniów gliwickich szkół oraz promować zdrowy aktywny tryb spędzania wolnego czasu w górach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na stoku.

Organizator zawodów

Zawody dofinansowane zostały z budżetu Miasta Gliwice

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 26 luty 2020 Wisła-Skolnity

PROGRAM ZAWODÓW:

– godz. 8.00-9.00 weryfikacja, wydawanie numerów startowych

– godz. 9.00-9.30 oglądanie trasy tylko dla zawodników z numerem startowym, dozwolony jest zjazd wyłącznie ześlizgiem, przejechanie próbne trasy slalomu (nawet 1 bramki) grozi dyskwalifikacją

– godz. 9.30 start zawodników do 1 przejazdu

– godz. 11.30 start zawodników do 2 przejazdu – (Organizator zastrzega sobie prawo odwołania 2 przejazdu.)

– rozdanie nagród godzinę po przejeździe ostatniego zawodnika;

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:

* Zgłoszenie do zawodów dokonuje szkoła lub indywidualnie rodzice ucznia, wysyłając druk zgłoszeniowy mailem (załącznik- sugerowany format arkusz kalkulacyjny excel.). Weryfikacja następuje w biurze zawodów po przedłożeniu podpisanej przez dyrektora listy zgłoszeniowej uczniów. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia,  data urodzenia, nazwa szkoły, informację o chęci korzystania z transportu zapewnionego przez organizatora, dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Zgłoszenie musi zostać wysłane na e-mail : sikret.narty@gmail.com       od 10 lutego do 24 lutego 2020 do godz.18.00 !!

* w zgłoszeniu należy podać nazwę placówki, z akcentem na nazwę, nie podajemy nazw w formie zespołów (np. Zespół Szkół …..)

  • – Szkoły Podstawowe np. Szkoła Podstawowa nr 128, 
  • – Szkoły Ponadpodstawowe: np. Liceum Ogólnokształcące nr 25; Technikum nr 38
  •  – Przedszkola : np. Przedszkole nr 34, Przedszkole „Biegające Misie” 

* uczniowie zgłoszeni przez dwóch Zgłaszających jednocześnie ( szkołę i rodziców) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

* Każdy zgłoszony do zawodów uczeń musi posiadać aktualną legitymację szkolną, zgodę rodziców na udział w zawodach, posiadać wykupione ubezpieczenie od NNW.  Za posiadanie w/w dokumentów odpowiedzialny jest nauczyciel/opiekun lub rodzic dziecka.

* Uczniowie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

* za bezpieczeństwo uczniów przed, w trakcie i po zawodach odpowiadają rodzice lub nauczyciel szkoły odpowiedzialny za dziecko. Uczeń nie może brać udziału w zawodach bez opieki osoby dorosłej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

* W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie gliwickich szkół podstawowych , ponadpodstawowych  oraz przedszkoli, zgłoszeni przez szkoły lub rodziców. Mogą to być mieszkańcy innych miast ale muszą posiadać legitymację gliwickiej szkoły.

* Każdy uczestnik zawodów musi wystartować w kasku ochronnym.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zawody zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem kategorii wiekowych, z uwzględnieniem  podziału na kategorie dziewcząt i chłopców:

Kategoria G

dziewczęta roczniki  2013 i młodsi

chłopcy roczniki  2013 i młodsi

Kategoria F

dziewczęta roczniki 2011 – 2012

chłopcy roczniki 2011 – 2012

Kategoria E

dziewczęta roczniki 2009 – 2010

chłopcy roczniki 2009 – 2010

Kategoria D

dziewczęta roczniki 2007 – 2008

chłopcy roczniki  2007 – 2008

 

Kategoria C

dziewczęta roczniki 2005 – 2006

chłopcy roczniki 2005 – 2006

Kategoria B

dziewczęta roczniki 2003 – 2004

chłopcy roczniki 2003 – 2004

Kategoria A

dziewczęta roczniki 2000 – 2002

chłopcy roczniki 2000 – 2002

KOLEJNOŚĆ STARTU:

* Dla kategorii  G F E planowane jest ustawienie drugiego slalomu lub  start z obniżonej bramki startowej.

* start od Kategorii G F E , oraz D C B A naprzemiennie dziewczynki i chłopcy.

NAGRODY:

Puchary , dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej kategorii do III miejsca, dyplomy do 8 miejsca

KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Kierownik zawodów: Piotr Walke 

Sędzia główny: Tomasz Bulenda

Dodatkowo Sędziowie bramkowi, starter ,obsługa mety

PROTESTY:

Składane pisemnie do 15 min. po zakończeniu zawodów na ręce organizatora w biurze zawodów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

* Każdy uczestnik zawodów startuje w slalomie gigancie z elektronicznym pomiarem czasu. 

* Uczestnik, który nie ukończy przejazdu lub ominie bramkę zostaje zdyskwalifikowany.

* W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych na trasie, dużej ilości startujących uczniów, innych spraw związanych z bezpieczeństwem, organizator może zarządzić tylko jeden przejazd , który będzie brany do klasyfikacji końcowej.

* w przypadku dwóch przejazdów  liczy się suma czasu dwóch przejazdów;

* dopuszcza się start w zawodach na nartach slalomowych lub gigantowych

* po wyznaczonym terminie 24.02.2020  godz. 18.00 nie ma możliwości dopisania osób do listy startowej;

* przydział numerów startowych następuje na podstawie kolejności zgłoszeń

* organizator zawodów  dla zainteresowanych, zapewni transport autokarem na zawody;

* Wyjazd na zawody odbędzie z parkingu przy Teatrze Gliwickim ul. Nowy Świat 55/57. Zbiórka godz. 5.50, Godzina odjazdu 6.00 !!. Koszt transportu : ucznia, rodzica lub nauczyciela płatny w autobusie wynosi 50 zł od osoby. Rezerwacja miejsca w autokarze następuje w momencie podania tej informacji w zgłoszeniu do zawodów.  W przypadku kiedy z jednej szkoły jedzie więcej niż 8 osób – 1 nauczyciel/opiekun gratis. 

* organizator zawodów ustalił z Ośrodkiem Narciarskim koszt karnetów dla startujących zawodników, rodziców i nauczycieli. Karnet 5 godzinny będzie kosztował 50 zł + 10 zł kaucja zwrotna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* uczestnik zawodów i jego opiekun przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń jury zawodów oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie braku jego stosowania

* organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione  oraz zniszczone w trakcie trwania zawodów;

* organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów za wypadki, ewentualne kolizje i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostaną przez ich uczestników

* każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wyłącznie na potrzeby zawodów

* każdy uczestnik wyraża zgodę na to aby zdjęcia z jego udziałem mogły zostać wykorzystane na potrzeby zawodów oraz w celach marketingowych przez organizatora i sponsorów

Gliwice 25.01.2020 Opracował – Klub Narciarski SiKReT Gliwice

Załącznik: (sugerowany format listy zgłoszeniowej, to tabelka w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL)

Lista Zgłoszeniowa:

L.p Nazwisko Imię rocznik Nazwa Szkoły Transport
 

Zgłaszający:

* Janusz Iksiński , ( rodzaj Placówka oraz funkcja) mail. Nr telefonu