Opłaty

W klubie pobierane są dwa rodzaje płat.

 • 100 zł na rok – składka członkowska
  wpłaty na konto 63 1050 1298 1000 0022 9175 8155
 • 90 zł miesięcznie
  wpłaty na konto 19 1050 1298 1000 0022 9175 8171
 • w sekcji zimowej – w zależności od ilości treningów i zgrupowań
  wpłaty na konto 37 1050 1298 1000 0022 9175 8429

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodnika oraz grupę treningową, do której należy zawodnik.

W celu wnioskowania o płatność ratalną prosimy kontakt: lachowicz@sikret.org.pl

Punkt 2. regulaminu sekcji:

„Na każdy rok kalendarzowy opłatę treningową ustala Zarząd. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o: roczna opłata treningowa rozłożona jest w na trzy raty ( 1 rata- IX, X, XI; 2 rata XII, I, II, 3 rata III, IV, V, VI) w przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby; w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników; w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia; nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej; opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym; Opłatę treningową należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia danego okresu rozliczeniowego;”

Zwracamy uwagę, że działalność klubu finansowana jest w przeważającej części z opłat treningowych, dlatego też zwracamy się z prośbą o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej sekcji.

Jednocześnie zwracamy się prośbą do osób chcących wspomóc nasz klub w formie datków, darowizn, zakupu sprzętu lub usług transportowych. Prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji.

Zgodnie z regulaminem sekcji (zamieszczonym na naszej stronie), aby móc uczestniczyć w zajęciach treningowych należy:

 1. uregulować opłaty treningowe i składki członkowskiej,
 2. wypełnić oświadczenie rodziców oraz (druk do pobrania ze strony),
 3. wypełnić deklarację członkowską (do pobrania z naszej strony),
 4. wykupić polisę ubezpieczeniową od wyczynowego uprawiania sportu za pośrednictwem klubu.

Osoby niespełniające powyższych kryteriów nie będą mogły uczestniczyć czynnie w zajęciach treningowych i zawodach.