Mistrzostwa Gliwic w Narciarstwie Alpejskim pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice

Zapraszamy

na II edycję MISTRZOSTW GLIWIC W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROCZNIKACH 2004-2011 ORAZ UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH W ROCZNIKU 2003 pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Poniżej szczegółowy regulamin zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW
MISTRZOSTW GLIWIC W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROCZNIKACH 2004-2011 ORAZ UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH W ROCZNIKU 2003
Zakładany cel zawodów
Zawody mają służyć popularyzacji narciarstwa alpejskiego wśród uczniów szkół gliwickich i promować zdrowy tryb spędzania wolnego czasu na powietrzu.
Organizator zawodów
ORGANIZATOR: SiKReT Gliwice Sekcja narciarska. Odpowiedzialny z ramienia klubu wiceprezes Jan Góral tel. 601474498 mail: sportsmen@sportsmen.gliwice.pl
Zawody dofinansowane zostały z budżetu Miasta Gliwice
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 06 marca 2019 Wisła-Skolnity
PROGRAM ZAWODÓW:
– godz. 8.00-9.00 wydawanie numerów
– godz. 9.00-9.30 oglądanie trasy tylko dla zawodników z numerem startowym, dozwolony jest zjazd wyłącznie ześlizgiem, przejechanie próbne trasy slalomu( nawet 1 bramki) grozi dyskwalifikacją
– godz. 9.30 start zawodników do 1 przejazdu
– godz. 11.00 start zawodników do 2 przejazdu
– rozdanie nagród godzinę po przejeździe ostatniego zawodnika
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:
– Zgłoszenie do zawodów dokonuje szkoła wysyłając podbitą przez dyrektora listę startujących uczniów lub indywidualnie rodzice ucznia. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia, w jakiej uczy się szkole i datę urodzenia. oraz ewentualną informację czy będzie korzystał za opłatę z transportu na zawody przygotowanego przez organizatora. Zgłoszenie musi zostać wysłane na e-mail : sportsmen@sportsmen.gliwice.pl od 1 lutego do 03 marca 2019
– uczniowie zgłoszeni przez dwóch Zgłaszających jednocześnie ( szkołę i rodziców) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
– Każdy zgłoszony do zawodów uczeń musi posiadać aktualną legitymację szkolną, zgodę rodziców na udział w zawodach i mieć wykupione ubezpieczenie od NNW. Za posiadanie w/w dokumentów odpowiedzialny jest nauczyciel/opiekun lub rodzic dziecka.
– Uczniowie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, ze świadomością, że zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
– za bezpieczeństwo uczniów przed, w trakcie i po zawodach odpowiadają rodzice lub nauczyciel szkoły odpowiedzialny za dziecko. Uczeń nie może brać udziału w zawodach bez opieki osoby dorosłej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
– W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie gliwickich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zgłoszeni przez szkoły lub rodziców. Mogą to być mieszkańcy innych miast ale muszą posiadać legitymację gliwickiej szkoły.
– Każdy uczestnik zawodów musi wystartować w kasku ochronnym.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach dziewcząt i chłopców:
Podział na kategorie wiekowe
dziewczęta roczniki 2011 – 2010
chłopcy roczniki 2011 – 2010
dziewczęta roczniki 2009 – 2008
chłopcy roczniki 2009 – 2008
dziewczęta roczniki 2007 – 2006
chłopcy roczniki 2007 – 2006
dziewczęta roczniki 2005 – 2003
chłopcy roczniki 2005 – 2003
Każdy uczestnik zawodów będzie startował w Slalomie Gigancie i będzie musiał wykonać dwa przejazdy z elektronicznym pomiarem czasu. Liczy się suma czasu dwóch przejazdów. Uczestnik, który nie ukończy przejazdu lub ominie bramkę zostaje zdyskwalifikowany . W przypadku dużej ilości startujących uczniów organizator może zarządzić tylko jeden przejazd , który będzie brany do klasyfikacji końcowej.
KOLEJNOŚĆ STARTU:
Od dzieci najmłodszych do najstarszych naprzemiennie dziewczynki i chłopcy.
NAGRODY:
Puchary , dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej kategorii do III miejsca, dyplomy do 8 miejsca
KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Kierownik zawodów: Jan Góral
Sędzia główny: Piotr Walke
Dodatkowo Sędziowie bramkowi, starter ,obsługa mety
PROTESTY:
Składane pisemnie do 15 min. po zakończeniu zawodów na ręce organizatora w biurze zawodów.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
– dopuszcza się start w zawodach na nartach slalomowych lub gigantowych
– do startu dopuszczeni są wyłącznie zawodnicy w kaskach narciarskich
– w przypadku złych warunków atmosferycznych ( śniegowych) jury zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, ma prawo odwołania zawodów, w dniu ich organizowania
-po wyznaczonym terminie zgłoszenia 03.03.2019 nie ma możliwości dopisania osób do listy startowej
– przydział numerów startowych następuje na podstawie kolejności nadsyłanych zgłoszeń
– organizator zawodów dodatkowo będzie organizował transport na zawody jednym autokarem dla osób , które nie mogą dojechać na zawody samodzielnie z rodzicem własnym środkiem transportu. Wyjazd na zawody odbędzie z parkingu przy Teatrze Gliwickim ul. Nowy Świat 55/57 .Godzina odjazdu 6.20. Koszt transportu : ucznia, rodzica lub nauczyciela płatny w autobusie wynosi 40 zł od osoby. Rezerwacja miejsca w autokarze następuje w momencie podania tej informacji w zgłoszeniu do zawodów. W przypadku kiedy z jednej szkoły jedzie więcej niż 8 osób – 1 nauczyciel ma transport gratis.
– organizator zawodów wynegocjował koszt karnetów dla startujących zawodników, rodziców i nauczycieli. Karnet 5 godzinny będzie kosztował 40 zł + 10 zł kaucja zwrotna.
– każdy uczestnik otrzyma od organizatora posiłek w postaci pieczonej kiełbasy i ciepłej herbaty

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– uczestnik zawodów i jego opiekun przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń jury zawodów oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie braku jego stosowania
– organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
-organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów za wypadki, ewentualne kolizje i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostaną przez ich uczestników
– każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora wyłącznie na potrzeby zawodów
– każdy uczestnik wyraża zgodę na to aby zdjęcia z jego udziałem mogły zostać wykorzystane na potrzeby zawodów oraz w celach marketingowych przez organizatora i sponsorów

Gliwice 22.01.2019 Opracował – Jan Góral