Opłaty

Start > Opłaty

W klubie pobierane są dwa rodzaje opłat.

  • 100 zł na rok – składka członkowska wpłaty na konto 63 1050 1298 1000 0022 9175 8155
  • w sekcji siatkarskiej w zależności od grupy treningowej (szczegóły w systemie active-now) wpłaty na konto 19 1050 1298 1000 0022 9175 8171
  • w sekcji zimowej – w zależności od ilości treningów i zgrupowań wpłaty na konto 37 1050 1298 1000 0022 9175 8429

Harmonogram wpłat:

do 10 dnia danego miesiąca W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodnika oraz grupę treningową, do której należy zawodnik. W celu wnioskowania o płatność ratalną prosimy kontakt: lachowicz@sikret.org.pl Punkt 2. regulaminu sekcji: „Na każdy rok kalendarzowy opłatę treningową ustala Zarząd. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o: roczna opłata treningowa rozłożona jest na miesięczne raty. W przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby; W przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników. W przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia; Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej; Opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym; Opłatę treningową należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia danego okresu rozliczeniowego;” Zwracamy uwagę, że działalność klubu finansowana jest w przeważającej części z opłat treningowych, dlatego też zwracamy się z prośbą o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej sekcji.   Jednocześnie zwracamy się prośbą do osób chcących wspomóc nasz klub w formie datków, darowizn, zakupu sprzętu lub usług transportowych. Prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji.   Zgodnie z regulaminem sekcji (zamieszczonym na naszej stronie), aby móc uczestniczyć w zajęciach treningowych należy:
  1. posiadać uregulowane opłaty treningowe i składkę członkowską
  2. zapisać uczestnika poprzez formularz zapisów znajdujący się na stronie internetowej
  3. wykupić polisę ubezpieczeniową od wyczynowego uprawiania sportu za pośrednictwem klubu.
Osoby niespełniające powyższych kryteriów nie będą mogły uczestniczyć czynnie w zajęciach treningowych i zawodach.